Menu

Ochrana oznamovatelů


Zásady podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů

(dále jen Zákon)

 1. VYMEZENÍ POJMŮ - Pro účely těchto Zásad se dle právních předpisů rozumí:
  1. Společností“ se rozumí ROSTĚNICE, a.s., se sídlem Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, IČ 63481821, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1740;
  2. Oznamovatelem“ se rozumí fyzická osoba, která vykonává pro Společnost práci nebo jinou obdobnou činnost, či byla nebo je v kontaktu s ní v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a podává Oznámení o možném protiprávním jednání;
  3. Oznamovacím systémem” se rozumí soubor možností a cest, jakými lze porušení oznámit. Vnitřním Oznamovacím systémem se rozumí možnosti uvedené v článku 3 těchto Zásad. Prostřednictvím externího Oznamovacího systému je možné podat Oznámení přímo Ministerstvu spravedlnosti ČR (Všichni Oznamovatelé bez výjimky se mohou v souvislosti s Oznámením obracet na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí Oznamovací systém. Osoby zvažující podání Oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního Oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti písemně (oznamovatel@msp.justice.cz) či ústně (tel.: 221 997 840) s žádostí o konzultaci v této věci. Přímé podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz));
  4. Oznámením” se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, které
   • má znaky trestného činu,
   • má znaky přestupku, za který zákon stanoví pokutu, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
   • porušuje zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, nebo
   • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti uvedené v bodu e) tohoto článku, o jehož spáchání se Oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností;
  5. Oblastmi” se rozumí oblast:
   • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
   • daně z příjmů právnických osob,
   • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
   • ochrany spotřebitele, a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
   • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
   • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
   • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
   • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
   • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
   • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
   • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.
  6. Odvetným opatřením” se rozumí jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno Oznámením, a které Oznamovateli může způsobit újmu. Za splnění těchto podmínek je Odvetným opatřením zejména:
   • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
   • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
   • odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
   • uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
   • snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
   • diskriminace,
   • přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
   • služební hodnocení nebo pracovní posudek,
   • ostrakizace,
   • neumožnění odborného rozvoje,
   • změna rozvržení pracovní doby,
   • vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
   • výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
   • zásah do práva na ochranu osobnosti.
  7. „Příslušná osoba” je fyzická osoba jmenovaná Společností, viz článek 4 těchto Zásad.
 2. POSTUP A OBSAH OZNAMENÍ
  1. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci Společnosti, pro kterou vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, či byl nebo je v kontaktu se Společností v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti Zákona, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z Odvetných opatření. Právo podat Oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou se Společností ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti Zákona tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.
  2. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to, jestli pro podání Oznámení využije vnitřní Oznamovací systém, externí Oznamovací systém, nebo učiní Oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění (prostřednictvím médií) je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného Oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.
  3. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal Oznámení prostřednictvím vnitřního Oznamovacího systému, externího Oznamovacího systému, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v Oznámení.
  4. Oznámení se podává Příslušné osobě jmenované Společnosti uvedené v těchto Zásadách v článku 4 a způsoby uvedenými v článku 3 těchto Zásad.
  5. Ochrany před Odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé Oznámení. Tato osoba se vystavuje sankci ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR, a to až do výše 50 000 Kč.
  6. Oznámení obsahuje:
   • datum podání Oznámení;
   • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje Oznamovatele;
   • oblast působnosti dle Zákona;
   • shrnutí podstaty a obsahové stránky Oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je Oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa;
   • důkazy, na jejichž základě je podáváno Oznámení;
   • má se za to, že údaje o totožnosti Oznamovatele jsou pravdivé.
  7. Anonymní oznámení nemá účinky řádně podaného Oznámení.
  8. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí Oznámení do 7 dnů od jeho přijetí prostřednictvím Příslušné osoby, pokud tomu neodporují zákonné důvody.
  9. Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení, a do 30 dní od přijetí Oznámení sdělí písemně Oznamovateli výsledek posouzení. V případech skutkově nebo právně složitých může tuto lhůtu prodloužit až o 30 dní, a to nejvýše dvakrát. Před uplynutím lhůty musí sdělit Oznamovateli důvod a délku prodloužení.
  10. Pokud Příslušná osoba zjistí, že nejde o Oznámení dle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele.
  11. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného Oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování. Oznamovatel má právo odmítnout být informován o průběhu šetření, či jeho závěrech – toto musí oznámit Příslušné osobě písemně při podání Oznámení, nebo kdykoli v průběhu šetření.
  12. Vyhodnotí-li Příslušná osoba Oznámení jako důvodné, navrhne Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, nepřijme-li Společnost opatření navrhne Příslušná osoba jiné vhodné opatření (dle potřeby v součinnosti s odborníky na danou problematiku), které bude akceptovatelné. O přijatém opatření vyrozumí Oznamovatele bez zbytečného odkladu.
  13. V případě protiprávního postupu může Ministerstvo spravedlnosti ČR (případně orgán inspekce práce) postihnout sankcí Společnost, Příslušnou osobu, Oznamovatele, případně další osobu.
  14. Vyhodnotí-li Příslušná osoba Oznámení jako nedůvodné, vyrozumí bez zbytečného odkladu Oznamovatele s odůvodněním, a současně poučí Oznamovatele o možnosti podat Oznámení u orgánu veřejné moci – Ministerstva spravedlnosti ČR.
  15. Podaná Oznámení jsou elektronicky / fyzicky evidována po dobu 5 let.
 3. ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ - Oznámení lze Příslušné osobě podat následujícími způsoby:
  1. ústně (osobně) v sídle společnosti ROSTĚNICE, a.s., na adrese Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice - Zvonovice, a to po dohodě s Příslušnou osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem Oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
  2. písemně na sekretariátu v sídle společnosti ROSTĚNICE, a.s., Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice – Zvonovice. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING - NEOTVÍRAT", využit může být formulář Oznámení o porušení práva, který je přílohou těchto Zásad;
  3. písemně do schránek umístěných na střediscích Rostěnice a Slavkov u Brna, takovéto oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING - NEOTVÍRAT", využit může být formulář Oznámení o porušení práva, který je přílohou těchto Zásad;
  4. telefonicky na telefonním čísle: 601 083 054, provozní doba telefonní linky: pondělí - pátek 8:00 až 14:00 hod.;
  5. elektronicky na e-mailové adrese oznameni@rostenice.eu;
  6. přijímat Oznámení od Oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze Příslušná osoba. Tato Příslušná osoba má právo v rámci šetření Oznámení požadovat součinnost potřebnou pro prošetření Oznámení, či získávat nutnou dokumentaci.
 4. PŘÍSLUŠNÁ OSOBA
  1. Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost Oznámení podaného prostřednictvím vnitřního Oznamovacího systému, navrhuje Společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti Oznamovatele, plní pokyny Společnosti (pokud neohrožují či nemaří výkon její činnosti podle Zákona) v rámci vyřízení Oznámení. Dále zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákona, vždy postupuje při výkonu této činnosti nestranně.
  2. Příslušná osoba zaručuje Oznamovateli, že při podání a vyřízení Oznámení bude postupovat ve smyslu Zákona, a zajistí Oznamovateli ochranu, zejména že nedojde po přijetí řádně podaného Oznámení k jakékoli represi Oznamovatele ze strany Společnosti nebo vyzrazení totožnosti Oznamovatele.
  3. Příslušná osoba byla Společností poučena o právech a povinnostech dle Zákona.
  4. Příslušná osoba musí být fyzická osoba, bezúhonná, zletilá a plně svéprávná, a nemůže být za výkon této činnosti postihována.
  5. Příslušnou osobou byla Společností jmenovaná Věra Prokešová, personalistka, tel. 601 083 054,
   e-mail oznameni@rostenice.eu.