Menu

Výzkum a projekty


Realizované projekty

 

Projekt: JOY SOLAR KUČEROV

MODERNIZAČNÍ FOND - Rychleji k zelené energii a zdravému klimatu

Popis projektu:

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Náplní projektu a zvýšení podílu OZE na konečné spotřebě energie. Dojde k výstavbě nové FVE o celkovém výkonu 2386,9 kWp. Na čtyřech budovách bude umístěno celkem 2916 ks FV panelů o výkonu 450 Wp. FVE bude mít výkon 1312,2 kWp. Na pozemku bude umístěno celkem 1954 ks FV panelů o výkonu 550 Wp. Celkový výkon FVE na pozemku bude 1074,7 kWp.

Celkové způsobilé výdaje: 51 039 560,50 Kč

Příspěvek Modernizačního fondu: 9 070 600,00 Kč

Příspěvek žadatele: 41 968 960,50 Kč

Termín realizace projektu: 10/2022 – 12/2025

Stáhnout

 

DATA | kontakt | contact_pozemky.png

 

Projekt: JOY SOLAR NÍŽKOVICE

MODERNIZAČNÍ FOND - Rychleji k zelené energii a zdravému klimatu

Popis projektu:

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

Náplní projektu je snížení emisí skleníkový plynů, modernizaci energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu OZE na konečné spotřebě energie. Předmětem stavby je výstavba nové FVE o výkonu 1601,05 kWp, která se bude skládat z 2911 ks FV panelů o výkonu 550 Wp.

Celkové způsobilé výdaje: 36 696 465,00 Kč

Příspěvek Modernizačního fondu: 4 803 150,00 Kč

Příspěvek žadatele: 31 893 315,00 Kč

Termín realizace projektu: 10/2022 – 12/2024

Stáhnout

 

DATA | kontakt | contact_pozemky.png

 

Projekt: OP RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020, OPATŘENÍ 2.2. PRODUKTIVNÍ INVESTICE DO AKVAKULTURY

Název projektu: Obnova Lulečského rybníka

DATA | 02a_Lulecsky_rybnik_cedule.png   

Cíle projektu:

Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Popis projektu

 V rámci projektu je navržena oprava příčného vzdouvacího prahu ve vodním toku a přívodního potrubí do rybníka, odstranění sedimentu ze zátopy rybníka, výměna vypouštěcího zařízení - požeráku, vybudování navazujícího odpadního potrubí s revizními šachtami a opevnění toku v místě vyústění od odpadního potrubí, rekonstrukce zemní hráze včetně opevnění návodního líce a náhradní výsadba dřevin.

Realizace projektu přispěje k vyřešení nevyhovujícího a nefunkčního stavu vodního díla , čímž dojde k zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Součástí projektu bude také doplnění vybavení pro rybářskou činnost žadatele, konkrétně bude pořízena vanička na ryby pro přenášení vylovených ryb a další manipulaci s rybami. 

Výsledky:

Výsledkem projektu bude rekonstruovaná a obnovená vodní nádrž v katastrálním území Luleč. Realizace projektu přispěje k vyřešení nevyhovujícího a nefunkčního stavu vodního díla , čímž dojde k zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

V rámci projektu bude také doplněno vybavení pro rybářskou činnost žadatele, konkrétně bude pořízena vanička na ryby pro přenášení vylovených ryb a další manipulaci s rybami.

Využití předmětu dotace v budoucnosti po ukončení realizace projektu bude k produkci ryb.

 

 DATA | kontakt | contact_pozemky.png

 

Projekt: PROGRAM ROZVOJE VENKOVA, OPERACE 4.1.1. INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Název projektu: Investice do výkrmu drůbeže

 DATA | 01a_Rekonstrukce_hal_Hlubocany_cedule.png

Cíle projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Popis projektu

 V rámci projektu dojde k rekonstrukci dvou objektů s chovem drůbeže ve středisku Hlubočany. Záměrem projektu je zrekonstruovat objekty tak, aby bylo zlepšeno ustájení pro zvířata  s přihlédnutím k welfare zvířat. Realizací projektu dojde také k významným úsporám energie potřebné na vytápění a zlepšení hygienických podmínek chovu. V obou halách se bude realizovat nová betonová podlaha, bude rekonstruována kanalizace a vnitřní stěny vč. podhledů budou z důvodu zateplení objektu opatřeny stěnovými PIR panely. Dále bude instalována nová technologie větrání obou hal. Vzhledem k dobré funkčnosti a spolehlivosti stávajících technologií krmení a napájení, budou tyto technologie ponechány původní a nebudou předmětem projektu. Budou pouze doplněny o nové moderní prvky, jako je vážení sil. V rámci zvýšení biologické bezpečnosti chovu bude u vjezdu bude umístěn dezinfekční rám pro dezinfekci vozidel přijíždějících na farmu. Realizací projetu nedojde navýšení počtu ustajovacích míst. Další částí projektu je pořízení nového nakladače. Ten bude v rámci modernizovaného chovu drůbeže ve středisku Hlubočany zajišťovat příslušné práce, jako je manipulace a práce s balíky slámy při nastýlání hal a vyhrnování a manipulace s hnojem po vyskladnění kuřat. 

Výsledky:

Výsledkem projektu budou dva rekonstruované objekty / haly pro podlahový chov drůbeže (výkrm brojlerů) realizovaný na hluboké podestýlce. Z důvodu zvýšení biologické bezpečnosti chovu bude pořízen dezinfekční rám pro dezinfekci vozidel přijíždějících do areálu a nakladač, který bude využíván v rámci výkrmu drůbeže pro manipulaci s podestýlkou. Očekávaným přínosem projektu bude zlepšení welfare zvířat oproti stávajícím podmínkám, zlepšení pracovních podmínek při práci s novým nakladačem a zároveň také finančním úsporám při provozu těchto modernizovaných objektů a nové mechanizace. Realizací projektu dojde též ke zvýšení biologické bezpečnosti chovu.

 

  DATA | kontakt | contact_pozemky.png

 

 Projekt: VÝVOJ A IMPLEMENTACE PĚSTITELSKÝCH POSTUPŮ PRO STABILIZACI PRODUKCE A KVALITY KRMIVA PRASAT (2018 - 2020)

Registrační číslo projektu: 17/004/16210/564/000053 

DATA | EU.jpg    DATA | Ministertvo.jpg   DATA | ROZVOJ.jpg 

Žadatel: ROSTĚNICE, a.s., Rostěnice 166, 682 01 Vyškov      

Spolupracující subjekt: AGROEKO Žamberk spol. s r.o., Zemědělská 1004, 

564 01 ŽAMBERK

Vybraný dodavatel strojových investic: BEDNAR FMT s.r.o., Lohenická 607,

190 17 Praha 9 Vinoř 

Cíl: Komplexní vývoj nové pěstební technologie kukuřice pro zrno za účelem zlepšení a
stabilizace produkce a kvality krmné dávky prasat v typické aridní oblasti.

Stáhnout

 

DATA | kontakt | contact_pozemky.png

 

Projekt: OPTIMALIZACE VYUŽITÍ PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU PŮDY

LOKÁLNĚ CÍLENOU AGROTECHNIKOU (2016 - 2018)

Registrační číslo projektu: NAZV QJ1610289

DATA | Ministertvo.jpg

Partneři: Mendelova univerzita v Brně,  Agronomická fakulta, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

ROSTĚNICE, a.s., Rostěnice 166, 682 01 Vyškov 

Cíl: Vytvořit a provozně ověřit metodické postupy, které přispějí k optimalizaci výživného
režimu pěstování zemědělských plodin (zejména obilnin a olejnin) za účelem snížení
nákladů, stabilizace výnosů a snížení environmentálních rizik. Dosažení cíle zahrnuje
ověření metod efektivního stanovení variability půdních podmínek a porostů na
celofaremní úrovni a stanovení intenzity hnojení podle výnosové produktivity daného
území. Pro tyto účely budou využity nejmodernější metody letecké obrazové
spektroskopie společně s terénní a laboratorní spektrometríí, synergicky doplněné
metodami měření geofyzikálních vlastností půd a stanovení agronomicky relevantních
půdních vlastností.