Menu

Ochrana oznamovatele


Podání oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatele

 1. Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k těmto oblastem:
  1. finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
  5. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  6. ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
  7. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  8. zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
  9. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  10. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  11. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.
 2. Postup a obsah oznámení
  1. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou se Společností ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.
  2. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.
  3. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
  4. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
  5. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
  6. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.
  7. Oznámení obsahuje:
   - datum podání oznámení;
   - jméno, příjmení a kontaktní údaje oznamovatele;
   - oblast působnosti dle směrnice;
   - shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa;
   - důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.
 3. Způsob podání oznámení - lze příslušné osobě podat následujícími způsoby: 
  1. ústně (osobně) v sídle společnosti ROSTĚNICE, a.s., na adrese ROSTĚNICE 166, 682 01 ROSTĚNICE - Zvonovice, a to po dohodě s příslušnou osobou uvedenou níže. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
  2. písemně na sekretariátu v sídle společnosti ROSTĚNICE, a.s., ROSTĚNICE 166, 682 01 ROSTĚNICE – Zvonovice. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING - NEOTVÍRAT", využit může být formulář Oznámení o porušení práva;
  3. písemně do schránek umístěných na střediscích ROSTĚNICE a Slavkov u Brna, takového oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING - NEOTVÍRAT", využit může být formulář Oznámení o porušení práva;
  4. telefonicky na telefonním čísle: 601 083 054,
   provozní doba telefonní linky: pondělí - pátek 8:00 - 14:00 hod.;
  5. elektronicky na e-mailové adrese prokesova@rostenice.eu;
  6. v případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany Společnosti/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze směrnice o ochraně oznamovatele, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření;
  7. přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. Tato příslušná osoba má právo v rámci šetření oznámení požadovat součinnost potřebnou pro prošetření oznámení, či získávat nutnou dokumentaci;
  8. příslušnou osobou je Věra Prokešová, personalistka, tel. 601 083 054, email prokesova@rostenice.eu.