Stanovisko dozorčí rady k předkládaným dokumentům valné hromadě

  1. Zpráva o vztazích

V souladu s § 83 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích. Zpráva o vztazích byla ověřena auditorem, který ověřil věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě. Dozorčí rada zprávu o vztazích materiálně přezkoumala a konstatuje, že údaje v ní jsou úplné a správně. Za účetní období roku 2016 nedošlo k újmě společnosti. Zpráva o vztazích je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

.

  1. Řádná účetní závěrka

V souladu s § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích přezkoumává dozorčí rada řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka byla auditována a přezkoumána se závěrem, že podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ROSTĚNICE, a. s. a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrku doporučuje ke schválení valnou hromadou.

  1. Návrh na rozdělení zisku

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2016. Dozorčí rada přezkoumala také investiční záměr společnosti, zda odpovídá provozním potřebám společnosti. Dosažený zisk v roce 2016 je 75 264 718,36 Kč po zdanění. Dozorčí rada považuje navrhovaný podíl na zisku za spravedlivou odměnu akcionářům a doporučuje ho ke schválení valnou hromadou.