Představenstvo společnosti

ROSTĚNICE, a.s., Rostěnice 49, okres Vyškov, PSČ 682 01, IČ 63481821, zapsaná u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložka 1740 (dále též „společnost“),

upozorňuje své akcionáře, kteří k dnešnímu dni neodevzdali své akcie vydané v listinné podobě a nesdělili při jejich odevzdání číslo svého majetkového účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů, na který mají být zaevidovány nově vydané zaknihované cenné papíry, v souvislosti se změnou podoby akcií emitovaných společností z listinných akcií na zaknihované, o které rozhodla valná hromada, konaná dne 21. 2. 2014, že výše uvedené listinné cenné papíry byly prohlášeny dne 28. 5. 2014 představenstvem společnosti za neplatné.

Představenstvo společnosti dále upozorňuje své akcionáře, jejichž akcie byly prohlášeny za neplatné, že v souladu s § 534 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, rozhodlo o prodeji nově vydaných zaknihovaných akcií ve veřejné dražbě.

Realizací veřejné dražby bude pověřen dražebník CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 27758419, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodník s cennými papíry, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B vložce 5249.

Výtěžek z předmětné dražby bude po započtení pohledávek vzniklých společnosti prohlášením akcií za neplatné a prodejem zaknihovaných akcií v dražbě vyplacen původním akcionářům.

Podrobné informace o dražbě akcií, včetně dražební vyhlášky, Vám budou zaslány pověřeným dražebníkem.

Za představenstvo společnosti ROSTĚNICE, a.s.

Ing. Vítězslav Navrátil

předseda představenstva